Vedtægter for HadstenMotion.dk

Navn, hjemsted, og formål

§ 1. Foreningens navn er HadstenMotion.dk.
§ 2. Foreningens hjemsted er Favrskov kommune, lejede lokaler Nørregade 2, Sundhedshuset, 8370 Hadsten.
§ 3. Foreningens formål er gennem forskellige motionsaktiviteter som fitness-, opstramnings- og styrketræning, at højne livskvaliteten og den almene sundhed for foreningens medlemmer.

Medlemmer

§ 4. Som medlem af foreningen kan optages enhver person, der er fyldt 14 år.
 • Stk.2: Foreningen udsteder medlemskort, der skal medbringes og forevises under besøg i foreningens lokaler.
 • Stk.3: Kontingentrestance efter 14 dage fra forfaldsdato, medfører automatisk udmeldelse af foreningen.
 • Stk.4: Bestyrelsesmedlemmer og instruktører i foreningen, har kontingentfrit medlemskab.

§ 5. Foreningens medlemstal må ikke overstige det forsvarlige i.f.t. servicefaciliteter som opholds-, trænings-, og baderum.

Bestyrelsen

§ 6. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, jfr. §17. I ulige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden, indtræder en af de valgte bestyrelsessuppleanter.
 • Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 medlemmer:
  1. Formand.
  2. Kasserer
  3. Bestyrelsesmedlemmer.
 • Stk. 3: Valgbare til bestyrelsen er kun de medlemmer der er stemmeberettigede på den pågældende generalforsamling, som er fyldt 18 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder indenfor det sidste år.
 • Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen
 • Stk. 5: Såfremt suppleanten træder ind i bestyrelsen, er suppleanten på valg samme år som det bestyrelsesmedlem, suppleanten erstatter. Efter indtræden af suppleant kan bestyrelsen konstituere sig på ny.
 • Stk. 6: Bestyrelsen kan overdrage enkelte medlemmer særlige opgaver indenfor foreningen.
§ 7. Bestyrelsen fastsætter egen forretningsorden og træffer afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af dens medlemmer eller disses suppleanter er tilstede. Spørgsmål vedrørende foreningens kontraktmæssige forpligtelser afgøres altid under deltagelse af alle bestyrelsesmedlemmer eller disses suppleanter.
 • Stk. 2. Ved økonomiske dispositioner, der overstiger kr. 10.000,00, kræves der beslutning i bestyrelsen, hvorved kassereren bemyndiges til at foretage disse dispositioner.
 • Stk. 3. For foreningens forpligtigelser hæfter foreningen alene ved sin formue.
§ 8. Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøder. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde når mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er et forslag forkastet.
§ 9. Formanden påser at bestyrelsesbeslutninger føres til referat, og at disse referater forefindes i foreningen til rådighed for bestyrelsens medlemmer. Endvidere udleveres en kopi af referatet til hvert bestyrelsesmedlem hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet, dog senest ved næste bestyrelsesmøde.
§ 10. Bestyrelsen påser, at der i forbindelse med foreningens aktiviteter opsættes et nærmere reglement for medlemmernes anvendelse af foreningens lokaler. Bestyrelsen påser, at dette reglement overholdes, og kan ekskludere medlemmer, der overtræder dette jfr. § 11.
§ 11. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem når den finder det nødvendigt og velbegrundet. Dog skal der ligge en klar overtrædelse af foreningens reglement til grund, eller at et medlem handler i strid med foreningens interesser i væsentlig grad. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve afgørelsen om eksklusion, behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling jf. § 18.

Generalforsamlingen

§ 12. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen er uanset fremmødet altid beslutningsdygtig.
 • Stk. 2: Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 1 måned, og som ikke står i kontingentrestance.
§ 13. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i foreningens lokaler og ved bekendtgørelse på hjemmeside og/eller sociale medier.
§ 14. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt over for formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • Stk.2: Personer, der ønsker at stille op til bestyrelsen, skal meddele sit kandidatur skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kun i tilfælde af, at der ikke er modtaget det nødvendige antal forslag til kandidater, kan der udpeges yderligere kandidater på generalforsamlingen.
§ 15. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflerhed. Dog kræves mindst 2/3-flertal af de afgivne gyldige stemmer til vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne samt ¾-flertal af de afgivne gyldige stemmer til forslag om foreningens opløsning, jf. § 22. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et af de stemmeberettigede medlemmer anmoder herom.
§ 16. Kun personligt fremmøde giver stemmeret på generalforsamlingen.
§ 17. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forgangne år
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Budget for indeværende år. Budgettet skal ikke godkendes
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer jvf. § 6
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af 1 bilagskontrollant
 10. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant
 11. Eventuelt
Eventuel behandling af medlemseksklusion, skal indsættes som punkt 3.
§ 18. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Desuden kan 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer gennem bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. I dette tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at ønsket er fremsat overfor bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske som ved ordinær generalforsamling jvf. § 13. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Tegningsret

§ 19. Formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen i sædvanlige daglige dispositioner. Dispositioner af mere usædvanlig karakter forelægges altid bestyrelsen til almindelig (stemmeflertals-) afgørelse.

Regnskab

§ 20. Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens kasse. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 • Stk. 2: Revision af regnskabet udføres af en på den ordinære generalforsamling valgt bilagskontrollant. Bilagskontrollant samt bilagskontrollantsuppleant vælges for et år ad gangen.
 • Stk. 3: Regnskabet, der skal indeholde et driftsregnskab samt status, underskrives af Formand, kasserer og bilagskontrollant. Regnskabet skal foreligge til revision senest 14 dage før indkaldelse til generalforsamlingen.

Aktiviteter

§ 21. Foreningen er forpligtet til kontinuerligt at udbyde aktiviteter indenfor min. 2 hovedområder: fitness- og styrkemotion.

Opløsning

§ 24. Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle aktiver og midler, efter endt kreditordækning, Favrskov Kommune, til glæde for andre motionsudøvere.
 • Stk. 2: Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves ¾-flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med 2 måneders mellemrum.
Som vedtaget på generalforsamlingen den 21. oktober 2004, og sidst ændret på foreningens generalforsamling den 30. marts 2017.

SPØRGSMÅL TIL Hadstenmotion.dk?​

​Vi besvarer henvendelser inden for 48 timer på hverdage.

​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

KONTAKT OS OG HØR MERE ELLER MELD DIG IND I DAG

​Hvis du har spørgsmål til os angående vores center, vores maskiner, holdtræning, medlemskab eller noget helt andet, så er du meget velkommen til at kontakte os via kontaktformularen.

Kontaktinformation

Telefon: 21 39 57 22

E-mail: info@hadstenmotion.dk

Nørregade 2, 8370 Hadsten

Klik her for rutevejledning

Følg os på sociale medier

facebook-logo_1967  instagram-logo-2_1970

Åbningstider

Åbningstider for fri træning:

Mandag - Søndag: 05.00 - 23.00

Åbningstider for formiddagstræning:

​Mandag - Søndag: 05.00 - 14.00

Helligdage: Der er åbent som på den tilsvarende ugedag med mindre andet oplyses

HadstenMotion.dk – CVR: 28396287