Medlemsbetingelser​

​Regler for medlemskab af HadstenMotion.dk(herefter benævnt HM)

§1. Medlemskab.
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med, eller benyttes af andre. Ændringer i persondata, som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnr. mv., bedes du venligst enten selv rette online ved at logge ind på holdbookingen eller oplyse det til HM i en mail. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Erhvervede klip skal bruges indenfor 12 måneder fra købsdato. Herefter udløber de og vil ikke blive refunderet. HM kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig, som kun vil være til brug for vore stam oplysninger i vores medlemssystem. Misbrug vil medføre bøde samt evt. bortvisning.
Bero/pause: Har du et løbende medlemskab kan dette sættes i bero 1 gang i kalenderåret. Bero perioden skal være på mindst 14 dage og kan max vare i 6 måneder. Antallet af dage er ligegyldigt. Du skal opgive en startdato og en slutdato for bero perioden. Det koster 50 kr. pr. gang at oprette en bero. En bero oprettes online via www.hadstenmotion.dk - LOG IN - Log ind - Medlemskaber & Klippekort. Har du ikke dit medlemsnummer, så send en mail til info@hadstenmotion.dk og få det oplyst. Ønske om bero modtages ikke pr. telefon eller i kontortiden. Vær opmærksom på, at dit medlemskab automatisk starter igen, når den ønskede beroperiode er slut. Kontant medlemskaber kan ikke sættes i bero. Ved bero oprettet efter d. 15. i måneden, vil opkrævningen for den førstkommende måned blive gennemført, da opkrævningerne er sendt gennem betalingssystemet.

§2. Medlemskabstyper.
Kontant medlemskab, der minimum tegnes for 1 måned.
Klippekort udløber når sidste klip er brugt, eller senest ved 12 måneder fra købsdato.
Løbende medlemskab, der minimum tegnes for løbende måned + 2 måneder( max 3 måneder).

§3. Medlemskort(chipkort eller silikonearmbånd).

Medlemskort skal medbringes til hver træning og fremmøde skal altid indlæses/registreres på en af tjek ind skærmene i gangen. Du ankomstregistrerer dig ved at holde medlemskortet på kortlæseren under skærmen. Medlemskortet anvendes ligeledes til at åbne indgangsdøren med for at få adgang til centret. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til HM, som udleverer en ny mod et gebyr på p.t. 50 kr.
Medlemmer kan ikke lukke andre ind på medlemskortet, uden forudgående aftale.

§4. Betaling.
Oprettelse af medlemskab og første betaling oprettes online via holdbookingen https://hadstenmotion.dk/medlemskab.aspx
Der opkræves et indmeldelsesgebyr, som p.t. er på 100 kr.
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.

Ved oprettelse af løbende medlemskab oprettes en kortbetalingsaftale og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første opkrævning. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk opkrævning overført fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Dette sker fra din bank, via den betalingsaftale du har oprettet. Et løbende medlemskab kan kun købes, hvis et betalingskort er registreret.

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Ønsker du at opsige dit medlemskab, skal dette ske online via holdbookingen, se under § 7.
Såfremt aftalen misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder HM sig retten til at videregive dine oplysninger til tredje part (Inkasso).
Der er p.t. mulighed for onlinebetaling med alle gængse betalingskort via holdbookingen på www.hadstenmotion.dk .§5. For sen betaling/manglende betaling.
Betales den løbende ydelse ved et løbende medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst p.t. 100 kr. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af HM.§6. Varighed/Medlemskab.

Ved DIBS aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til § 7. Minimumsperioden for et PBS medlemskab er løbende måned + 2 måneder(max 3 måneder). Et kontant medlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk, når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.


§7. Opsigelse.
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsesfrist for løbende medlemskab er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte minimumstidsperiode = løbende måned + 2 måneder(max 3 måneder).

Opsigelse laves online via www.hadstenmotion.dk -Log ind - Medlemskaber & Klippekort - Opsig. Bemærk at der er et opsigelsesvarsel på løbende måned + 1 måned. Har du ikke dit medlemsnummer, kan du sende en mail til info@hadstenmotion.dk og få det oplyst.
Eksempel: Medlemskabet løber fra den 3. jan 2018, og har en minimumsperiode på løbende måned + 2 mdr. Minimumsperioden udløber den 31. marts 2018. Abonnementet kan tidligst opsiges d. 31. marts 2018 og opsigelsen skal laves senest d. 28. februar, idet der er et opsigelsesvarsel på løbende måned + 1 måned.


§8. Ændringer i priser og medlemsvilkår.

HM forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centret og/eller på www.hadstenmotion.dk senest 1 måned før prisændringer træder i kraft.


§9. Træning og ophold i centret.
HM´s lokaler er vores alle sammens fitnesscenter. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Lokalerne er røgfri overalt. Der er ligeledes rygeforbud i Sundhedshuset og på området udenfor indgangsdøren til Sundhedshuset.

Der må ikke medbringes eller indtages nogen form for alkohol i HM´s lokaler
Der skal anvendes rene indendørs skiftesko i træningssalen/-centret.Al træning og ophold i HM´s lokaler foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer, som gæster, der opholder sig i centret. Ved unge under 18 år, forbeholder HM sig ret til at kræve en skriftlig tilladelse fra den umyndiges forældre. Børn fra 10-13 år er velkommen til at træne sammen med en forældre med medlemskab. Børn uden medlemskab, er velkommen til at hygge sig i cafeen, mens mor/far træner. 

Baby er velkommen med rundt i lift/skråstol, mens mor/far træner. Vi henviser til at man så vidt muligt træner, mens der ikke er så mange medlemmer i centeret, samt at man af sikkerhedsmæssige hensyn, stiller lift/skråstol, hvor det er mest hensigtsmæssigt for både baby og medlemmer.

Under træning skal der altid anvendes tøj og sko, der er beregnet til indendørs træning. Sko skal skiftes i indgangen til centeret. Ingen træning i bar overkrop. (For kvinder - sports BH og bar mave)Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem. Maskiner vaskes af efter brug. Mobiltelefoner og andre personlige effekter må ikke være til gene for andre trænende.

HM forbeholder sig ret til at indføre forbud med mobiltelefoner i træningssalen.


§10. Misligholdelse af kontrakt.
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber m.m., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet.

Ordensreglementet er ophængt i HM´s lokaler.

 Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller HM´s ansatte, kan HM uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping, udlån af medlemskort/armbånd eller ved at lukke personer ind i centret, som ikke selv er i besiddelse af medlemskort/armbånd.


§11. Ændringer i hold m.v.
HM forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold. Ændringer bekendtgøres i centret samt på www.hadstenmotion.dk . Desuden kan HMF samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype. Aflysning af hold kan ske som følge af for få deltagere på holdet eller mangel på instruktører - grundet f.eks. sygdom. Der ydes ikke refusion ved færre hold og der pålægges ikke ekstra gebyr ved evt. flere hold.


§12. Helbredstilstand og personskade.
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i HM. HM tager ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§13. Værdigenstande.
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi udenfor et aflåst skab. Benyt i stedet skabe indrettet til opbevaring af værdigenstande. HM bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade, ej heller ved tyveri fra skabe. Har du medtaget nøgle fra værdi skabene, skal denne efter brug atter hensættes i skabets lås. Skabe skal tømmes efter hver træning

§14. Tilmelding til holdtræning.

Tilmelding til holdtræning foregår via online booking på www.hadstenmotion.dk .


§15. Afbud til holdtræning. Bøde for manglende fremmøde.
Har du brug for at melde afbud til et hold, skal det ske senest 2 timer før holdstart. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding på holdet skal ske via online booking på www.hadstenmotion.dk . HM har indført et bødesystem ved for sen afmelding/udeblivelse fra hold m.v. løbende medlemskab pålægges en bøde på 30/50 kr., som opkræves sammen med førstkommende opkrævning. Et kontant abonnement afkortes med 3 dage. Klippekort mister deres klip. Undlader du at betale et sådant gebyr, vil dit medlemskort blive spærret indtil gebyret er betalt.


§16. Fremmøde.
Fremmøde til holdtræning skal ske senest 10 minutter før timens start. Du skal registrere dit fremmøde ved hjælp af dit medlemskort/armbånd i ankomstregistreringscomputeren i gangen. Er du ikke ankomstregistreret på et tilmeldt hold, vil du automatisk blive tildelt en bøde jf. § 15. Ved registrering senere end 10 min. før holdstart, kan din plads gå til evt. medlem på venteliste.

§17. Venteliste.
Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud og vil blive tildelt en bøde jf. § 15.


§18. Personligt styrketræningsprogram.

Du kan bestille en prøvetime med vejledning fra en uddannet instruktør. Instruktøren udfærdiger et træningsprogram til dig. Du bestiller prøvetimen via www.hadstenmotion.dk/kontaktformular eller på mail info@hadstenmotion.dk, med navn, medlemsnummer og mobilnummer.  Priser findes på hjemmesiden

§19. Prøvetimer og holdtræning.
Prøvetimer til holdtræning bestilles via kontaktformular på www.hadstenmotion.dk. Ellerpå mail info@hadstenmotion.dk Prøvetimen er gratis og man kan prøve to forskellige hold inden man beslutter sig for evt. medlemskab. Fitness træning kan prøves to gange gratis, inden evt. medlemskab.

HM tager forbehold for, at der ikke er plads på holdene.


§20. Anti Doping Danmark(ADD).
HM er medlem af DGI og ADD. Det betyder, at du som medlem er forpligtiget til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra ADD forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til ADD, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet DGI og ADD.

Der må ikke i centeret eller på centerets områder bæres påklædning, sko eller andet, der støtter eller henviser til brug af steorider, stoffer eller lignende. Advarsel vil gives ved overskridelse og kan føre til bortvisning fra centeret.

§21. GDPR
Som medlem af Hadsten Motionsforening giver du ved oprettelse af medlemskab accept til, at der tages billeder og video, til brug på de sociale medier.
Accepten kan altid tilbagetrækkes ved at give skriftlig besked til Hadsten Motion, hvorefter det noteres på medlemsprofilen. Ved arrangementer er det medlemmets ansvar at gøre fotograf opmærksom på, at man ikke ønsker at optræde på SoMe.
God træning

Hadsten Motion

SPØRGSMÅL TIL Hadstenmotion.dk?​

​Vi besvarer henvendelser inden for 48 timer på hverdage.

​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

KONTAKT OS OG HØR MERE ELLER MELD DIG IND I DAG

​Hvis du har spørgsmål til os angående vores center, vores maskiner, holdtræning, medlemskab eller noget helt andet, så er du meget velkommen til at kontakte os via kontaktformularen.

Kontaktinformation

Telefon: 21 39 57 22

E-mail: info@hadstenmotion.dk

Nørregade 2, 8370 Hadsten

Klik her for rutevejledning

Følg os på sociale medier

facebook-logo_1967  instagram-logo-2_1970

Åbningstider

Åbningstider for fri træning:

Mandag - Søndag: 05.00 - 23.00

Åbningstider for formiddagstræning:

​Mandag - Søndag: 05.00 - 14.00

Helligdage: Der er åbent som på den tilsvarende ugedag med mindre andet oplyses

HadstenMotion.dk – CVR: 28396287